ശിശുദിനാശംസകള്‍ from "Shreya - The superstar"This is my daughter "Shreya",

ഞങ്ങള്‍ ചിന്നു എന്നു വിളിക്കുന്ന ഇവളുടെ ഫോട്ടൊ ഈ ശിശുദിനത്തില്‍ എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും കുട്ടികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്കുമായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.
 "ശിശുദിനാശംസകള്‍".

November 14 - India is celebrating this day as Children's Day.
Pintrest Related Posts with Thumbnails

19 comments:

Post a Comment

Critic Comments Are Always Welcome!

© This Photography web site by Prasanth Iranikulam and all it's contents are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License
Web site's - Privacy Policy Google