കുടമാറ്റം 1 (ത്രിശ്ശൂർ‌പൂരം 2010)

Thrissur Pooram 1

Thrissur Pooram 2

Thrissur Pooram 3
Pintrest

പാറമേക്കാവിന്റെ പുറപ്പാട്(ത്രിശ്ശൂർ‌പൂരം 2010)

Thrissur Pooram 2010
  ചെമ്പട മേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ പാറമേക്കാവ് പത്മനാഭന്റെ പുറത്ത് ഭഗവതിയുടെ പുറപ്പാട്.പെരുവനത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ പാണ്ടിമേളം.
Pintrest

പൂരപന്തല്‍ (തൃശൂര്‍ പൂരം 2010)

Thrissur Pooram 2010 panthal

1.നടുവിലാല്‍ (തിരുവമ്പാടി) 2.മണികണ്ഠനാല്‍ (പാറമേക്കാവ്) 3.നായ്ക്കനാല്‍ (തിരുവമ്പാടി)
Pintrest

The Superb Starling (Bird)

superb starling

The Superb Starling (Lamprotornis superbus) is a member of the starling family of birds. Commonly be found in East Africa.Listed in Category E (released/escaped birds, with populations not considered, self-sustaining) among UAE birds.
Pintrest
© This Photography web site by Prasanth Iranikulam and all it's contents are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License
Web site's - Privacy Policy Google