കുടമാറ്റം 1 (ത്രിശ്ശൂർ‌പൂരം 2010)

Thrissur Pooram 1

Thrissur Pooram 2

Thrissur Pooram 3
Pintrest Related Posts with Thumbnails

9 comments:

shajiqatar said...

നല്ല ചിത്രങ്ങള്‍ , കുടമാറ്റത്തിലും മാറ്റം വന്നുതുടങ്ങി. മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തില്‍ കുടയില്ല!!!

Manoj മനോജ് said...

ആര്‍പ്പോയ്....

junaith said...

നല്ല ചിത്രങ്ങള്‍

Rainbow said...

nice photos....

NPT said...

നാടിന്‍റെ ഓര്‍മകള്‍ ഉണര്‍ത്തുന്ന ചിത്രങള്‍.......എല്ലാ ഫോട്ടൊസും വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്..... കുറച്ചു കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ..അല്ലേ.....അഭിനന്ദനങള്‍

Naushu said...

കൊള്ളാം ...... നല്ല ചിത്രങ്ങള്‍...

MadhuKannan said...

ചിത്രങ്ങള്‍ നന്നായിരിക്കുന്നു , പ്രത്യകിച്ചു മുനാമത്തെ ചിത്രം

arathi said...

very nice pictures...

Anonymous said...

i like the first one more straight and the crowd gives a feel of melam

Post a Comment

Critic Comments Are Always Welcome!

© This Photography web site by Prasanth Iranikulam and all it's contents are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License
Web site's - Privacy Policy Google