പാറമേക്കാവിന്റെ പുറപ്പാട്(ത്രിശ്ശൂർ‌പൂരം 2010)

Thrissur Pooram 2010
  ചെമ്പട മേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ പാറമേക്കാവ് പത്മനാഭന്റെ പുറത്ത് ഭഗവതിയുടെ പുറപ്പാട്.പെരുവനത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ പാണ്ടിമേളം.
Pintrest Related Posts with Thumbnails

8 comments:

Post a Comment

Critic Comments Are Always Welcome!

© This Photography web site by Prasanth Iranikulam and all it's contents are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License
Web site's - Privacy Policy Google