ഒട്ടകത്തിന്റെ പോര്‍‌ട്രൈറ്റ്.

camel portrait

Caution !!!! : Camels may bite or kick, be careful while approaching!!!
Pintrest

സ്വാമിത്തുമ്പി

neurothemis tullia


സ്വാമിത്തുമ്പി - (മലയാളം പേരിനു കടപ്പാട് വിക്കിപീഡിയ / ആഷ സതീഷ്)
Pied Paddy Skimmer - Male (Neurothemis tullia) is a species of dragonfly found in South India. It is fairly common, with a black body and black and white wings with transparent tips.
Pintrest
© This Photography web site by Prasanth Iranikulam and all it's contents are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License
Web site's - Privacy Policy Google