ഇങ്ങനെ മതിയോ അച്ഛാ?

shreya prasanth

ഇത് എന്റെ മകള്‍‌ "ചിന്നു" (ശ്രേയ). എന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പരീക്ഷണങ്ങളിലെ കൊച്ചുമോഡല്‍‌ !
Pintrest

The Edge...

ant macro

Exif : Nikon D90,Nikkor 105 VR Macro, f/6.3, 1/80 sec, ISO 200,Spot Metering, no flash, hand held

Pintrest

Green Bee-eater (Bird Photo)

small green bee eater

The Small Green Bee-eater (Merops orientalis) - നാട്ടു വേലിതത്ത
Location : Near University City, Sharjah,UAE
Pintrest
© This Photography web site by Prasanth Iranikulam and all it's contents are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License
Web site's - Privacy Policy Google