ഇങ്ങനെ മതിയോ അച്ഛാ?

shreya prasanth

ഇത് എന്റെ മകള്‍‌ "ചിന്നു" (ശ്രേയ). എന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പരീക്ഷണങ്ങളിലെ കൊച്ചുമോഡല്‍‌ !
Pintrest Related Posts with Thumbnails

32 comments:

Post a Comment

Critic Comments Are Always Welcome!

© This Photography web site by Prasanth Iranikulam and all it's contents are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License
Web site's - Privacy Policy Google